วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร ที่ว่า

“มีคุณธรรม นำวิชาการ รู้จักใช้เทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล” 

ทางกลุ่มสาระกระเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ ดังนี้

“มีคุณธรรม นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ รู้จักใช้เทคโนโลยี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล”

Comments