science show

      การแสดงทางวิททยาศาสตร์ (Science Show) เป็นการจัดแสดงเพื่ออธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยวิธีการทดลอง สาธิต สร้างสถานการณ์ให้เด่นชัด โดยเน้นความตื่นเต้นเร้าใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้ผู้ชมอยากรู้อยากเห็น จนนำไปสู่ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามามรถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้
     โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะจึงส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Science Show ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน เพื่อการฝึกทักษะและพัฒนานักเรียน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ปีการศึกษา 2560

การแข่งขัน
 Science Show ระดับจังหวัด


การแข่งขัน
 Science Show ระดับเขต
ปีการศึกษา 2559

การแข่งขัน
 Science Show ระดับเขต

Comments