โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะมีครูให้คำแนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาในทุก ๆ เรื่อง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องการเน้นให้นักเรียนคิดเอง ทำเอง และแก้ปัญหาด้วยตนเอง [ความหมายโดย : พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ (2543 : 48-50)] 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เพราะเป็นการศึกษา เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนสนใจ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาและแก้ปัญหา มีการวางแผนที่จะศึกษา ภายในขอบเขตของระดับความรู้ ระยะเวลาและอุปกรณ์ที่มีอยู่ และลงมือศึกษา สำรวจ ทดลอง เพื่อรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาประมวลผลจนได้ข้อสรุปออกมาเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โครงงาน วิทยาศาสตร์จึงเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ [ความหมายโดย : กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 1)]

ความสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนเกิด การเรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไปตลอด เมื่อมีข้อสงสัย หรือปัญหาเกิดขึ้น จะแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และกล้าแสดงออก

โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกับวิชาโครงงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ จัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเรื่องที่สนใจโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ถือได้ว่ามีส่วนในการเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรู้จักการเตรียมชิ้นงาน การแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นในเรื่องที่ต้นเองถนัดและมีความสนใจด้วยความอดทน ฝึกความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ ในการจัดทำผลงานเพื่อไขข้อสงสัย ซึ่งจะส่งผลในทางที่ดีขึ้นต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนในอนาคต

ภาพ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตรประยุกต์ ระดับภาคกลาง เรื่อง อุปกรณ์ควักไส้ปลาซาบะ

ภาพ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์      


ภาพ รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์

      


      


      

     

Comments