เครื่องบินพลังยาง


กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยางและการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการประดิษฐ์ของเล่นหรือการทดลองอย่างง่าย ทำให้นักเรียนสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ โดยกิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องบินพลังยางและการแข่งขันเครื่องบินพลังยางจะถูกจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่ตรงกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ทางโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะโดยความรับผิดชอบของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการแข่งขันให้กับนักเรียนให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ให้สมกับความเป็นนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในขั้นต่อไป

เครื่องบินพลังยาง คืออะไร


เครื่องบินพลังยาง คือ  เครื่องบินจำลองประเภทมีหน่วยกำลังขับในตัวเอง โดยใช้แรงบิดจากการคลายตัวของยาง มาหมุนใบพัด เพื่อสร้างแรงฉุด หรือผลัก ให้เครื่องบินจำลองเคลื่อนที่ เป็นเครื่องบินพลังยางที่บินได้อย่างอิสระ ไม่มีระบบวิทยุบังคับและกลไกใดๆ ในการบังคับควบคุมการวางตัวของเครื่องบิน ทิศทางการบิน ระดับความสูง ในขณะที่กาลังบินอยู่บนอากาศ มีลักษณะเป็นเครื่องบินจำลอง ที่จำลองย่อส่วนลงมาจากแบบของเครื่องบินที่มีอยู่จริงๆ โดยไม่จำกัดลักษณะแบบ และรุ่นของเครื่องบินที่ผู้เข้าแข่งขันจะใช้เป็นต้นแบบในการจำลอง รวมถึงเทคนิควิธีสร้าง แต่ต้องเป็นเครื่องบินที่มีชุดใบพัด 1 ชุด (Single Engine) มีน้ำหนักเหมาะสมกับพื้นที่ปีก และค่า Wing loading ของเครื่องบิน สามารถบินอยู่บนอากาศได้ด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ตัวอย่างภาพกิจกรรม ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2561

     ปีการศึกษา 2560

                Comments