ฟิสิกส์สัประยุทธ์

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ เป็นรูปแบบการแข่งขันคล้ายกับการโต้วาทีทางวิชาการ ด้วยการแก้โจทย์ปัญหาปลายเปิด ค้นคว้าทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับโจทย์พร้อมทั้งวางแผนและออกแบบการทดลองเพื่อหาคำตอบ แล้วเข้าแข่งขันพร้อมกันบนเวที 3 ทีมซึ่งจะแบ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ 1.นำเสนอ 2.ซักค้าน 3.วิพากษ์ จุดเด่นคือ การนำเสนอเพื่อให้ทีมอื่นๆ ยอมรับทฤษฏีและผลการทดลองของทีมตนเอง ต้องฟังข้อคัดค้านจากทีมอื่นและหาเหตุผลมาอธิบายหักล้าง อีกทั้งต้องฟังและจับประเด็นฟิสิกส์ที่ดี ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนเพื่่อให้นักเรียนเกิดแนวคิดและฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน นำองค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบอย่างมีเหตุผลในระยะเวลาที่จำกัด เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนและค้นหานักเรียนเป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขันในขั้นต่อไป

ตัวอย่างภาพกิจกรรม 


                  


       

Comments