วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย และแน่นอนว่าเป็นวันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ไทย ซึ่งกำหนดให้ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ พ.ศ. 2411 นั่นเอง ดังนั้น ทุกวันที่ 18 สิงหาคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และเช่นเดียวกับทุกปี ทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกแผนก ได้ร่วมสนุก ดังนี้ การแสดงแฟชั่นโชว์ประกวดชุดหน้ากากรีไซเคิลจากขยะเหลือใช้, นิทรรศการให้ความรู้-จัดแสดงผลงานของนักเรียนในการประกวดทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการแสดงและการแข่งขัน Science Show, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง, กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และบู๊ทให้นักเรียนได้ร่วมสนุกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกมากมาย


   พิธีเปิดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยการประกวดแฟชันโชว์ ชุดแฟนซีวิทยาศาสตร์ 

      

            


การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            

            


การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

             


การแข่งขันประกวดภาพวาดวันวิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง

ซุ้มกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการ สรรเสริญ ขวัญดี เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม "SCIENCE DAY 2017" และ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560" เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักเรียน และปลูกฝัง เสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นแนวทางในการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมแก่นักเรียน สมกับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2560 คือ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ทั้งนี้ มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกแผนก ได้ร่วมสนุก ดังนี้ การแสดงแฟชั่นโชว์ประกวดชุดหน้ากากรีไซเคิลจากขยะเหลือใช้, นิทรรศการให้ความรู้-จัดแสดงผลงานของนักเรียนในการประกวดทักษะด้านต่างๆ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการแสดงและการแข่งขัน Science Show, กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง, กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์และบู๊ทให้นักเรียนได้ร่วมสนุกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกมากมาย 

พิธีเปิดกิจกรรม "SCIENCE DAY 2017" และ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"

        

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ในพิธีเปิด"SCIENCE DAY 2017" และ "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560"


กิจกรรมการแสดงแฟชั่นโชว์ประกวดชุดหน้ากากรีไซเคิลจากขยะเหลือใช้

        


กิจกรรม นิทรรศการให้ความรู้-จัดแสดงผลงานของนักเรียนและกิจกรรมออกบู๊ทวันวิทยาศาสตร์

      

       

       

กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์
      

กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

      


กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง


คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากอดีตถึงปัจจุบัน

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2532 : พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2533 : เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2534 : ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2536 : วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2537 : ขจัดปัญหาน้ำของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2538 : เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล เศรษฐกิจไทยมั่นคง

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2539 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2540 : พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2541 : พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2542 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยืน

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2543 : พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2544 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2545 : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2546 : เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2547 : เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2548 : วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2549 : เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2550 : วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2551 : วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2552 : วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2553 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2555 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2556 : ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน

          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 :  จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
          - คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561 : จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม


Comments