ทัศนศึกษา

หลักการและเหตุผล
    ทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการดูตัวอย่างจริง เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะในชีวิต พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาทุกปี 

ตัวอย่างภาพกิจกรรมทัศนศึกษา   
      
        
          

          

        
       
Comments