ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

          โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดโดย อบจ.สมุทรสาครเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์โดยตรง  รู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่เรียนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมจะจัดขึ้นทุกช่วงปิดเทอมใหญ่ของเด็กๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงได้คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเสมอมา


 
    

          
                                                  ตัวอย่างภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2559Comments