ห้อง Lab หลังเรียน

หลักการและเหตุผล
         กิจกรรมห้อง Lab หลังเรียน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นหรือการทดลองอย่างง่าย ทำให้นักเรียนสนุกสนานและได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
         กิจกรรมห้อง Lab หลังเรียน เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 เพื่อจัดตั้งโครงการที่ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ศาสตร์ผ่านการทำกิจกรรมจากการปฏิบัติจริง 


ตัวอย่างภาพกิจกรรมห้อง Lab หลังเรียน เพิ่มเติมComments