กิจกรรมจิตอาสาวิทย์

หลักการและเหตุผล
กิจกรรมจิตอาสาวิทย์ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าทำ สามารถแบ่งปันความสุขและสิ่งดีดีกลับคืนสู่โรงเรียน นักเรียนรุ่นน้องและขยายสู่ชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักอุทิศต้นให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะแขนงอื่นๆ เข้ามาบูรณาการในเชิงสร้างสรรค์

กิจกรรมจิตอาสาวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมจิตอาสาวิทย์ เพื่อการพัฒนาภูมิทัศน์อาคารเรียนวิทยาศาสร์

 

  
Comments